technická správa nehnuteľností odborné prehliadky a revízie vyhradených technických zariadení a výkony ako opravy, údržba a havarijná služba v oblastiach elektrika, voda, plyn, kúrenie a kanalizácia.
NONSTOP PORUCHOVÁ SLUŽBA 0948 110 746

Technická správa budov

Pojem technická správa nehnuteľností zahŕňa nasledovné výkony:

1. Preventívna údržba

 • všetky pravidelné kontroly a preventívne technické operácie, ktoré majú za cieľ predĺženie životnosti zariadení a zníženie doby možných odstávok z dôvodu porúch.

2. Bežná prevádzka

 • každodenná prevádzka objektu a zariadení a ich nastavenie na požadované parametre
 • kontrola objektu a zariadení a evidencia parametrov v súlade s požiadavkami prevádzkových poriadkov a denníkov
 • údržba vonkajších spevnených a nespevnených plôch /trávnaté porasty a cestné komunikácie/
 • kontrola a evidencia spotreby energií
 • vedenie predpísanej prevádzkovej dokumentácie
 • technické poradenstvo a doporučenia v návaznosti na konformitu inštalácií s odpovedajúcimi normami a vyhláškami a ich zmenami

3. Prístup k pohotovostnej službe

 • zabezpečenie nepretržitej pohotovostnej služby, ktorá je klientovi k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, zastihnuteľná na telefóne
 • zásahy: do 90 minút od zavolania

4. Opravy

 • všetky drobné práce, pravidelné kontroly a odstraňovanie drobných závad, opravy, alebo skupiny opráv a výmeny materiálov nepresahujúcich v jednotlivom prípade 2 hodiny alebo 20 EUR a vykonu v rámci preventívnej údržby
 • pre opravy a práce nad tento finančný limit predloží spoločnosť PPS Team spol. s r.o. klientovi vecnú a cenovú ponuku
 • všeobecne je spoločnosť PPS Team spol. s r.o. schopná splniť požiadavky klienta na všetky potrebné opravy alebo drobné práce, má k dispozícii technikov pre špecifikáciu, vykonanie i riadenie týchto zásahov
 • zásahy je možné vykonať i v mimopracovnej dobe

5. Nákladná údržba

 • ide o rozsiahle technicko-revízne operácie a stredné a generálne opravy jednotlivých technologických súborov, ktoré sa musia uskutočniť v intervaloch určených výrobcami, alebo v dôsledku opotrebovania či veku

6. Odborné prehliadky a revízie vyhradených technických zariadení

 • ide o závažné odborné prehliadky, skúšky a revízie vyhradených technických a požiarnych zariadení stanovené platnými normami a predpismi /požiarne zariadenia, elektro, strechy atď/.
 • spoločnosť PPS Team spol. s r.o. upozorní klienta na potrebu ich výkonu

7. Administratíva

 • ide o služby v oblasti riadenia a výkonu agendy súvisiacej s vyššie uvedenými činnosťami a údržbou objektu, spolu s agendou v oblasti energetiky, BOZP a požiarnej ochrany

Každý rok bude klientovi odovzdaná správa, ktorá zhrnie vývoj za uplynulý rok, zhodnotí dosiahnuté výsledky a predloží doporučenia na ďalší rok.