Spoločnosť PPS Team rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

PPS TEAM

NONSTOP PORUCHOVÁ SLUŽBA 0905 493 125

Technická správa budov

Pojem technická správa nehnuteľností zahŕňa nasledovné výkony:

1. Preventívna údržba

 • všetky pravidelné kontroly a preventívne technické operácie, ktoré majú za cieľ predĺženie životnosti zariadení a zníženie doby možných odstávok z dôvodu porúch.

2. Bežná prevádzka

 • každodenná prevádzka objektu a zariadení a ich nastavenie na požadované parametre
 • kontrola objektu a zariadení a evidencia parametrov v súlade s požiadavkami prevádzkových poriadkov a denníkov
 • údržba vonkajších spevnených a nespevnených plôch /trávnaté porasty a cestné komunikácie/
 • kontrola a evidencia spotreby energií
 • vedenie predpísanej prevádzkovej dokumentácie
 • technické poradenstvo a doporučenia v návaznosti na konformitu inštalácií s odpovedajúcimi normami a vyhláškami a ich zmenami

3. Prístup k pohotovostnej službe

 • zabezpečenie nepretržitej pohotovostnej služby, ktorá je klientovi k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, zastihnuteľná na telefóne
 • zásahy: do 90 minút od zavolania

4. Opravy

 • všetky drobné práce, pravidelné kontroly a odstraňovanie drobných závad, opravy, alebo skupiny opráv a výmeny materiálov nepresahujúcich v jednotlivom prípade 2 hodiny alebo 20 EUR a vykonu v rámci preventívnej údržby
 • pre opravy a práce nad tento finančný limit predloží spoločnosť PPS Team spol. s r.o. klientovi vecnú a cenovú ponuku
 • všeobecne je spoločnosť PPS Team spol. s r.o. schopná splniť požiadavky klienta na všetky potrebné opravy alebo drobné práce, má k dispozícii technikov pre špecifikáciu, vykonanie i riadenie týchto zásahov
 • zásahy je možné vykonať i v mimopracovnej dobe

5. Nákladná údržba

 • ide o rozsiahle technicko-revízne operácie a stredné a generálne opravy jednotlivých technologických súborov, ktoré sa musia uskutočniť v intervaloch určených výrobcami, alebo v dôsledku opotrebovania či veku

6. Odborné prehliadky a revízie vyhradených technických zariadení

 • ide o závažné odborné prehliadky, skúšky a revízie vyhradených technických a požiarnych zariadení stanovené platnými normami a predpismi /požiarne zariadenia, elektro, strechy atď/.
 • spoločnosť PPS Team spol. s r.o. upozorní klienta na potrebu ich výkonu

7. Administratíva

 • ide o služby v oblasti riadenia a výkonu agendy súvisiacej s vyššie uvedenými činnosťami a údržbou objektu, spolu s agendou v oblasti energetiky, BOZP a požiarnej ochrany

Každý rok bude klientovi odovzdaná správa, ktorá zhrnie vývoj za uplynulý rok, zhodnotí dosiahnuté výsledky a predloží doporučenia na ďalší rok.